4 d’octubre de 2021

Sant Francesc d'Assís, patró dels pessebristes

 

Avui que és Sant Francesc d'Assís, us proposem llegir aquest document de la Congregació pel Culte Diví. I, per si no domineu el llatí, aquí en teniu la traducció:
 

Els membres de les Associacions espanyoles, anomenades vulgarment “associacions de pessebristes”, professen un culte devot a Sant Francesc d’Assís, el sant que amb fervent amor va representar al Nen Jesús, embolcallat amb bolquers i ajagut en una menjadora.

D’aquí que l’Excm. Sr. Gabino Díaz Merchán, Arquebisbe d’Oviedo, President de la Conferència Episcopal Espanyola, tingués a bé aprovar, acollint els desitjos dels pessebristes, l’elecció que van fer de Sant Francesc d’Assís com a Patró celestial de les citades Associacions.

El mateix Prelat, en carta datada el 18 de desembre de 1985, suplicava vivament que, tenint en
compte la “Instrucció sobre Calendaris particulars i Oficis i Misses Pròpies que han de ser reconegudes”, n.30, siguin confirmades la dita elecció i aprovació.

Així, doncs, la Congregació pel Culte Diví, en virtut de les facultats conferides pel Summe
Pontífex Joan Pau II, després de considerar el que s’ha exposat i tenint en compte que l’elecció i
l’aprovació van ser fetes conforme a dret, accedeix als Precs i confirma a Sant Francesc d’Assís Patró
celestial de les “Associacions de Pessebristes”, amb tots els drets i privilegis consegüents conforme a les rúbriques.

Sense que consti res al contrari.

Palau de la Congregació pel Culte Diví, 15 de gener de 1986.